Home
Product
Service
Customer
Dealer
About US
Payment
สมัครงานที่นี่


Standard Edition ชุดเต็ม(Excellent,Enterprise Edition)
            Apartment Manager 2.0 โปรแกรมห้องพัก อพาร์ตเม้น 2.0 โปรแกรมห้องพัก,โปรแกรมห้องเช่า,โปรแกรมอพาร์ทเม้นต์
โปรแกรมห้องพัก อพาร์ตเม้น

โปรแกรมห้องพัก อพาร์ตเม้น 2.0 (Accusoft Apartment Manager 2.0 Standard Edition)
       โปรแกรมจัดการห้องพัก ช่วยจัดการธุรกิจท่าน ด้วยการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลห้องเช่า ข้อมูลผู้อยู่อาศัย ประวัติผู้อยู่อาศัย ข้อมูลพนักงาน ประวัติพนักงาน ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถใช้โปรแกรมช่วยงาน ทำสัญญาเช่า การเข้าพักและย้ายออก ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรายเดือน รวมทั้งมีรายงานสรุปยอดรายรับประจำเดือนให้ท่าน 

850 บาท
 
             Book Store Manager 3.0 โปรแกรมร้านเช่าหนังสือ 3.0 โปรแกรมห้องพัก,โปรแกรมห้องเช่า,โปรแกรมอพาร์ทเม้นต์
โปรแกรมเช่าหนังสือ,โปรแกรมขายหนังสือ,โปรแกรมระบบหนังสือ

โปรแกรมจัดการร้านเช่าหนังสือ (Accusoft Book Store Manager 3.0)
      เป็นโปรแกรมช่วยจัดการธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ซึ่งมีการทำงานตั้งแต่ การเช่า-คืนหนังสือการจองหนังสือ สามารถสืบค้นหนังสือว่าอยู่ในร้านหรือเช่า(อยู่นอกร้าน)ได้ รองรับการใช้ barcode การคืนหนังสือแบบไม่ใช้บัตรสมาชิก การกำหนดวันหยุดประจำร้าน รวมถึงรายงานต่างๆที่จะจำเป็นต่อการจัดการร้านเช่าหนังสืออีกมากมาย เช่น รายงานหนังสือค้างส่ง สรุปยอดรายได้จากค่าเช่า/ค่าปรับ เป็นรายเดือน รายปีได้ ช่วยให้ท่านการจัดการงานได้สะดวก รวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  รายละเอียด
850 บาท
 
             Restaurant Manager 3.0 โปรแกรมร้านอาหาร 3.0

โปรแกรมร้านอาหาร 3.0(Accusoft Restaurant Manager v 3.0 Standard Edition)
      เป็นโปรแกรมช่วยจัดการธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน จองโต๊ะ การรับออเดอร์อาหาร เปิดบิลและเช็คบิลลูกค้า, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลอาหารและสินค้าได้ตามต้องการ โปรแกรมสามารถช่วยให้การจัดการงานร้านอาหารและภัตตาคารได้สะดวก รวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  รายละเอียด
850 บาท
 
             Payroll Manager 1.0 โปรแกรมเงินเดือน 1.0
โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน 1.0 (Accusoft Payroll Manager 1.0 Standard Edition)
      เป็นโปรแกรมช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือนและเวลาทำงานซึ่งระบบมีการจัดเก็บข้อมูลพนักงานรวมถึงเวลาทำงาน และสามารถสรุปเวลาทำงานของ พนักงานแต่ละคนได้ แล้วนำข้อมูลเวลาทำงานดังกล่าวไปคำนวนเงินเดือนได้ และสามารถออกเอกสารทางราชการ เกี่ยวกับประกันสังคมหรือ เอกสารการเสีย ภาษีต่างๆ ได้ และสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน, เวลาทำงาน, และเงินเดือนได้

850 บาท
 
             Stock Manager 2.0 โปรแกรมขายหน้าร้าน 2.0
โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกรมขายหน้าร้าน 2.0 ( Accusoft Stock Manager v2.0 Standard Edition)
      เป็นโปรแกรมที่ช่วยท่านจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้าทั่วไป โดยเฉพาะ ธุรกิจซื้อมา-ขายไป ซึ่งการทำงานของโปรแกรมสามารถช่วยให้ท่านจัดการงานในส่วนต่างๆ โปรแกรมจะช่วยท่านควบคุมงานซื้อ-ขายสินค้า สต๊อคสินค้าและรายงานต่างๆ

850 บาท
 
            Car Service Manager 3.0 โปรแกรมอู่รถยนต์ 3.0
โปรแกรมอู่รถยนต์

โปรแกรมอู่รถยนต์ 3.0 (Accusoft Car Service Manager 3.0 Standard Edition)
       จัดการธุรกิจสำหรับศูนย์บริการ/ซ่อมรถ เก็บประวัติยานพาหนะและลูกค้าที่เข้ารับบริการ บันทึกข้อมูลการซื้อ-ขาย อะไหล่ตลอดจนสินค้าต่างๆ ตั้งราคาซื้อได้หลายระดับ เช็คสต็อคสินค้า ใช้งานร่วมกับ Barcode Reader และพิมพ์รหัส Barcode ผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้ ระบบรายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ประวัติการรับบริการ เป็นรายวัน รายเดือน รายปีได้

850 บาท
 
            Cheque Print Utilities 1.0  โปรแกรมพิมพ์เช็ค 1.0
โปรแกรมพิมพ์เช็ค

โปรแกรมพิมพ์เช็ค 1.0 (Accusoft Cheque Print Utilities 1.0 Standard Edition)
     โปรแกรมจัดการช่วยพิมพ์เช็ค ได้แก่ ระบบงานพิมพ์เช็คพร้อมประวัติรายการรับเช็ค, ระบบงานจ่ายเช็คพร้อมประวัติรายการรับเช็ค, ระบบงานฝากเช็คพร้อมประวัติการฝากเช็ค, ระบบข้อมูลธนาคาร, ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้, และระบบรายงานต่าง ๆ

350 บาท
 
            Account Manager 2006 โปรแกรมระบบบัญชี 2006
โปรแกรมระบบบัญชี

โปรแกรมระบบบัญชี 2006 (Accusoft Account Manager 2006 Standard Edition)
       เป็นโปรแกรมจัดการงานบัญชีของธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานซื้อสินค้า, ขายสินค้า, สต๊อคสินค้า, ลงรายการบัญชี, สามารถออกรายงานการซื้อ - การขาย, สต๊อคสินค้า, สมุดรายวัน, ผังบัญชี, งบการเงินต่าง ๆ และ ภาษีซื้อ - ภาษีขาย รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม SMEs ของบริษัทได้อีกด้วย

850 บาท
 
            VDO/CD Manager 2005 โปรแกรมร้านเช่าวีดีโอ 2005
โปรแกรมร้านเช่าวีดีโ

โปรแกรมร้านเช่าวีดีโอ 2005 (Accusoft VDO/CD Manager 2005 Standard Edition)
     โปรแกรมช่วยจัดการธุรกิจร้านเช่าวีดีโอ ซึ่งมีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน การเช่า-คืนหนัง, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลหนัง, สมาชิก ได้ตามต้องการ โปรแกรมสามารถช่วยให้การจัดการงานร้านเช่าวีดีโอได้สะดวก รวมเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

449 บาท
 
            Clinic Manager 1.0 โปรแกรมคลีนิก 1.0
โปรแกรมคลีนิก

โปรแกรมคลีนิก 1.0 (Accusoft Clinic Manager 1.0 Standard Edition)
      เป็นโปรแกรมช่วยจัดการธุรกิจคลีนิค ซึ่งมีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน, ห้องตรวจ, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลแพทย์, ผู้ป่วย, ยา, ทะเบียนโรคต่างๆ ได้ตามต้องการ การทำงานจัดคิวคนไข้และการเข้าตรวจ ออกแบบโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารต่างๆได้ เช่น ใบเสร็จ, ฉลากยาและรายงานสรุปต่างๆ โปรแกรมจะช่วยให้ท่านทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

850 บาท
 
            รอบรู้ทั่วไทย 76 จังหวัด โปรแกรมสื่อการสอน รอบรู้ทั่วไทย 76 จังหวัด
รอบรู้ทั่วไทย

โปรแกรมสื่อการสอน CAI เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและสามารถใช้ช่วยการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ได้ รวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และจุดเด่นแต่ละจังหวัด มีเกมส์ทดสอบความรู้ประเทศไทยให้เล่น กว่า 300 คำถาม ช่วยให้นักเรียนสนุกกับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด ไม่ต้องลงทะเบียนโปรแกรม สามารถใช้งานได้เลย 

160 บาท
 


บริษัท แอ๊กคิว ซอฟท์ จำกัด เลขที่ 29 ซอย บางแวก59 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2867-3606-7 แฟกซ์ 0-2867-3608
  LINE ID : accusoft   Skype: accusoft.th

Email: ฝ่ายขายตรง  marketing@accusoft.co.th,sale@accusoft.co.th, ฝ่ายขายส่ง-ตัวแทนจำหน่าย  wholesale@accusoft.co.th

ฝ่ายเทคนิค  support@accusoft.co.th,  ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม  pimook@accusoft.co.th